Obchodní podmínky

Obchodní podmínky vydává společnost EMS Gold Investments, s. r. o., se sídlem Bratří Čapků 1851/24, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 27598781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 117939, jakožto prodávající.

Tyto obchodní podmínky jsou součástí uzavřené kupní smlouvy a upravují vztahy mezi EMS Gold Investments, s. r. o., jakožto prodávajícím, na jedné straně a kupujícím na straně druhé.

Kupující spotřebitel nebo jen kupující je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující který není spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti a která nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami.

EMS Gold Investments, s.r.o. obchoduje za ceny na světových trzích. Ceny se aktualizují automaticky podle vývoje aktuálních cen zlata, stříbra, platiny a palladia zejména podle vývoje cen na Londýnské a mezinárodní burze s těmito komoditami.

Společnost EMS Gold Investments, s. r. o., se sídlem Bratří Čapků 1851/24, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 27598781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 117939, v případě prodeje - nákupu akčního zboží plní funkci mezi prodávajícím a kupujícím jakožto zprostředkovatel obchodu (dále jen „zprostředkovatel“). Za služby takto poskytnuté náleží zprostředkovateli marže, která se počítá jako rozdíl mezi kupní a prodejní cenou mezi prodávajícím a kupujícím.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.zlato-eu.cz jsou závazné a to i v případě částečného plnění objednávky ze strany prodávajícího. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami.
 2. Kupující může objednat zboží od prodávajícího následujícím způsobem:
  1. vyplní elektronickou objednávku na stránkách prodávajícího na adrese www.zlato-eu.cz a odešle
  2. nebo zašle objednávku faxem, e-meilem, nebo písemnou formou
  3. nebo provede objednávku osobně u prodávajícího
 3. Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístnění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu e-mailovou zprávou, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu, včetně ceny, lze měnit nebo rušit na základě zákonných důvodů nebo na základě dohody stran.
 4. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka na nákup zboží kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena zasláním závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s jeho návrhem.
 5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři vytvořeném při zaslání objednávky.
 6. Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji zrušit, nebo opravit.  best replica watches

Okamžitý nákup

Nákup produktů v provozní době - u objednávek na investiční kovy vytvořených ve fixačních hodinách (tj. v pracovní dny od 8:30 do 16:30 hodin vyjma státních svátků v západní Evropě) bude fixována v okamžiku odeslání objednávky. Výše objednávky není nijak limitována, tj. můžete vytvořit objednávku v jakékoliv výši.

Nákup vybraných produktů mimo provozní dobu -   cena bude stanovena (fixována) po potvrzení a odeslání objednávky kupujícím a to v jakoukoli mimopracovní dobu, vyjma státních svátků v západní Evropě. Nákup je možný 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

 

Možnosti nákupu, cena zboží

1. Maloobchodní nákup investičních kovů: nákup investičních zlatých, stříbrných, platinových, palladiových slitků a mincí prostřednictvím maloobchodního e-shopu uveřejněném na adrese www.zlato-eu.cz za cenu uvedenou na kartě jednotlivých produktů. Prodejní cena je uvedena v Kč a EUR. Ceny jsou platné v době objednávky tj. včetně DPH a premia. Tato služba není omezena výši objednávky, pokud na kartě jednotlivých produktů není uvedeno jinak.

2. Limitní nákup - traders: nákup investičních zlatých, stříbrných, platinových, palladiových slitků a mincí prostřednictvím maloobchodního e-shopu uveřejněném na adrese www.zlato-eu.cz, za cenu budoucí, tj. za cenu kterou si určí kupující sám podle předpokládaného vývoje cen. V momentě, kdy aktuální prodejní cena jednotlivých investičních produktů dosáhne hranice určené kupujícím, stává se objednávka závaznou a o této skutečnosti je kupující informován e-ailem. Tato služba je omezena celkovou výši objednávky 500 000 Kč, pokud na kartě jednotlivých produktů není uvedeno jinak. K tomu to způsobu nákupu klient využívá službu „Traders“ která se nachází v hlavní nabídce na stránkách www.zlato-eu.cz

3. Fixingový nákup: nákup investičních zlatých, stříbrných, platinových, palladiových slitků a mincí prostřednictvím maloobchodního e-shopu uveřejněném na adrese www.zlato-eu.cz. Kupující zadá prodávajícímu telefonický pokyn k fixaci ceny produktu (nákupu) podle aktuální nabídky v čase. Tomuto nákupu předchází zaslání objednávky kupujícího prodávajícímu s poznámkou"Fixingový nákup". Cena v objednávce není konečná. Konečná cena je fixována při zadání pokynu kupujícím. Tato služba je omezena výší objednávky 500 000 Kč.

4. Nákup-prodej akčního zboží. Pod akčním zbožím se rozumí zboží, které je nabízeno zprostředkovatelem na základě pokynu prodávajícího  ( Smlouva na zprostředkování nákupu a prodeje zboží ) jednotlivým kupujícím (třetím stranám)  a to prostředníctvím webových stránek , nebo v rámci jakékoliv obchodní činnosti společnosti.

4.1. Vypořádání obchodu :

Zaručení kvality zboží zajistí zprostředkovatel.

Platba za nákup zboží ze strany kupujícího bude prováděna přes účet zprostředkovatele na účet prodávajícího. Platba bude snížena o marži náležící zprostředkovateli. Bude-li prodávající nebo kupující požadovat vyčíslení marže pro sprostředkovatele, bude mu tato informace zaslána.

Prodávající i kupující s výše uvedeným způsobem nákupu (prodeje) vyslovují svůj souhlas.

 

Způsoby platby

1. Bankovní převod nebo vkladem na účet prodávajícího.

Platby je možné provádět v českých korunách nebo v EUR. Číslo účtu pro platbu převodem nebo vkladem na bankovní účet:

pro zlato:

Raiffeisenbank a.s.
ČÍSLO ÚČTU: 5516253001/5500 - číslo účtu je pro platby v Kč i EUR
IBAN: CZ0355000000005516253001
SWIFT RZBCCZPP

ostatní kovy a etuje:

Raiffeisenbank a.s.

ČÍSLO ÚČTU: 445566066/5500 - číslo účtu je pro platby v Kč i EUR

IBAN: CZ1455000000000445566066
SWIFT RZBCCZPP

Při platbě převodem nebo vkladem se kupující zavazuje uhradit celkovou cenu objednaného produktu do data splatnosti uvedené na zaslané faktuře. Faktura je zaslána kupujícímu e-mailem. V souladu se Zákonem č. 254/2001 Sb., o omezení plateb v hotovosti, kupující jehož výše platby překračuje částku 10 000 EUR, je povinen provést platbu bezhotovostně.

2. Online bankovním převodem (QR platba, Bankovní převod,  Odložená platba). Způsob platby lze zvolit v průběhu procesu objednávky. Vezměte prosím na vědomí, že způsob platby nelze po dokončení procesu objednávky změnit.  Tato služba je ze strany poskytovatele zpoplatněna. Poplatek hradí kupující. Cena zboží je o tento poplatek navýšena. Platit lze online Bankovním převodem u českých bank v Kč.  Platba je zcela bezpečná. 

V době nákupu mimo pracovní dobu u zboží, které není označeno – „Fixace ceny: okamžitá.......... Možnost nákupu: Nonstop 24 hodin denně, 7 dní v týdnu“,  se konečná cena zafixuje nejbližší pracovní den. Z tohoto důvodu může vzniknou přeplatek nebo nedoplatek. To bude zohledněno ve faktuře, kterou vám odešleme.                                                                                                                                  

3. Platbu je možné provádět i hotovostně, přičemž výše platby nepřekročí částku 10 000 EUR. Hotovostní platbu je nutné telefonicky dojednat s prodávajícím. Požadavek na hotovostní platbu (po dohodě s prodávajícím) uvede kupující v objednávce. Zboží je následně dodáno kupujícímu v souladu s jeho dostupností (viz. níže - Dostupnost zboží).

4. Pokud prodávající ve lhůtě splatnosti neobdrží od kupujícího úhradu na svůj účet, bude objednávka vedena jako pohledávka za kupujícím, přičemž není dotčeno právo prodávajícího na náhradu vzniklé škody. Vzniká škoda bude kupujícímu řádně vyfakturována. Prodávající má právo na zápočet vzájemných závazků a pohledávek mezi prodávajícím a kupujícím. Jestli nedojde ke vzájemné dohodě mezi  prodávajícím a kupujícím, bude vzniklý spor řešen v souladu s právním řádem České republiky.

Dostupnost zboží

O dostupnosti zboží je zápis přímo na kartě jednotlivých produktů na stránkách www.zlato-eu.cz. Význam zápisu je následující:

 • Skladem: objednané zboží je uskladněno v bezpečnostních trezorech s omezenou dostupností.
 • K okamžitému odběru: kupující zboží nakupuje přímo u prodávajícího, přičemž zboží je k okamžitému odběru. Požadavek „K okamžitého odběru“ kupující zapíše v objednávce a určí termín a čas nákupu (kdy se dostaví k prodávajícímu). Prodávající garantuje kupujícímu dostupnost objednaného zboží, maximálně však na dobu 24 hodin.
 • Prodloužený termín dodání: objednané zboží je připraveno k distribuci ze sléváren do bezpečnostních trezorů s omezenou dostupností. Tato situace může nastat při nadměrném nárůstu poptávky po určitém druhu produktu.
 • Na objednávku: zboží je třeba objednat. Potvrzení objednávky obdrží kupující neprodleně po jejím zpracování maximálně však do 3 hodin. Do této doby bude objednávka vyřízena úplně, nebo částečně, v ojedinělých případech může být zamítnuta.
 • Dostupnost omezena: zboží v současné době není na skladě a ani v dosahu obchodních partnerů prodávajícího. Dostupnost je omezena zejména nabídkou trhu. V takovém případě prodávající činí kroky k získání zboží pro kupujícího za aktuální ceny na trhu, pokud kupující nestanoví jinak. Po získání požadovaného zboží prodávajícím dochází k vypořádání objednávky. 
 • Na dotaz: kupující odešle objednávku s tím, že prodávající mu sdělí jestli je požadované zboží aktuálně dostupné. Jestliže je dostupné, vystaví prodávající kupujícímu fakturu. Jestliže není, fakturu prodávající kupujícímu nevystaví a objednávka je zrušena.
 • Dostupné = Dostupné u dodavatele: zboží je dostupné u zahraničního dodavatele a jeho naskladnění na pobočku může trvat 5 - 10 pracovních dní (pokud není uvedeno jinak). Upozornění: numizmatické mince se vždy naskladňují ze zahraničí.

U některých produktů může docházet ke zdvojení zápisu na kartě produktu a tím k různým formám nákupu např. „Skladem, dostupné“. V takovémto případě je rozhodující jakou formu nákupu určí kupující v poznámce objednávky. Kupující má možnost koupit produkt přímo u prodávajícího (k okamžitému odběru) a postupuje podle výše uvedeného návodu, nebo postupuje formou standardní objednávky (skladem).

Dodací podmínky

 1. Přepravce dopravuje vyskladněné zboží na pobočku zpravidla jednou týdně. Expedice zboží je do 7 pracovních dní pro kupujícího spotřebitele (a do 10 pracovních dní pro kupujícího, který není spotřebitel) od data připsání platby na účet prodávajícího. V některých případech (např. zvýšená poptávka) může dojít k prodloužení termínu dodání. O této skutečnosti bude kupující informován e-mailovou zprávou. 
 2. Při osobním odběru objednaného produktu kupujícím, je předem ujednán termín a čas odběru individuálně v souladu s ustanovením bodu 1. dodacích podmínek.
 3. V případě, že kupující neobdrží zásilku se zbožím, jejíž odeslání mu bylo oznámeno, nebo je zásilka neúplná, nebo poškozená (v takovém případě odmítne zásilku převzít), je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího písemnou cestou, popř. e- mailem na adresu info@zlato-eu.cz.

Doručení objednávky

Osobní odběr na adrese prodávajícího Bratří Čapků 1851/24, 101 00 Praha 10 - Vinohrady.

Prostřednictvím České pošty ve formě cenného psaní nebo cenného balíku. Zásilka je vždy pojištěna v plné výši kupní ceny. 

Poštovné v rámci České republiky v hodnotě objednávky od 3500,- Kč do 1 mil. Kč je zdarma.

Poštovné a balné pro Slovenskou republiku je vyčíslené v EUR a jeho výše se počítá podle sazeb Slovenské pošty. Informace jsou k nalezení na webových stránkách Slovenské pošty. Např. u zlatého slitku 50 g při ceně 1 700 EUR, je poštovné a balné 7,80 EUR.

Zrušení objednávky, odstoupení od smlouvy

EMS Gold Investments, s.r.o. nabízí pouze zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího.

V případě Investičních produktů je po provedení fixace ceny v souladu s ustanovením § 1837, písm b) Občanského zákoníku vyloučeno odstoupení od smlouvy kupujícím, který je spotřebitelem, dle § 1829 Občanského zákoníku (spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy). Dále je po provedení fixace ceny odstoupení kupujícího, který je spotřebitelem, vyloučeno dle § 1847, písm. a) Občanského zákoníku (spotřebitel nemá právo odstoupit podle § 1846 v případě, že cena finančních služeb závisí na pohybech cen finančních trzích, které podnikatel nemůže ovlivnit, jako jsou služby vztahující se k devizovým hodnotám a investičním nástrojům).,

Je-li kupujícím podnikatel, je odstoupení přípustné výhradně z důvodů uvedených v Občanském zákoníku, zejména v ust. § 2106 a násl.

Prodávající se zavazuje k odkupu veškerého jím prodávaného zboží a garantuje odkup jakéhokoliv množství jim prodaného zboží v neporušeném stavu a odpovídající kvalitě. V případě porušení obalu zboží, nebo jiného poškození dodaného zboží, může obchodník  zboží k odkupu odmítnout, případně snížit jeho odkupní cenu. Cena odkupu se stanoví individuálně, nebo bude uvedena na kartě jednotlivých produktů na adrese www.zlato-eu.cz.

Zájemce o odkup zboží doručí produkty osobně nebo prostřednictvím doručovací společnosti na adresu sídla společnosti.

 

Reklamační řád, rozpor s kupní smlouvou

V případě, že kupovaný produkt při převzetí kupujícím spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou a se zápisem na kartě produktu, má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou produktu, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z produktu nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím produktu o nedostatku věděl nebo ho sám způsobil. Prodávající při expedici i při výkupu pečlivě kontroluje každý jeden kus investičního produktu, přesto se může stát z důvodu obchodování s oběživem, že některé produkty nebudou mít jakost prvního výrobku a ponesou známky běžného opotřebení, a to zejména, pokud půjde o dříve ražené mince.

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
 • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

 • na e-mailovou adresu provozovatele info@zlato-eu.cz
 • poštou na adresu EMS Gold Investments, s.r.o., Bratří Čapků 1851/24, 101 00 Praha 10 - Vinohrady
 • telefonicky na tel. č.: +420 220 875 967

a následně zaslat nebo doručit reklamované zboží v případě možnosti v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, s podrobným popisem závady, s číslem objednávky a kopií prodejního dokladu na adresu reklamačního oddělení provozovatele EMS Gold Investments, s.r.o., Bratří Čapků 1851/24, 101 00 Praha 10 - Vinohrady.
Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

Reklamační protokol je zaslán zákazníkovi emailem nebo poštou do 3 dnů od přijetí reklamace (reklamovaného zboží).
V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací. V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. 

Produkty nabízené prodávajícím obsahují některé z níže popsaných parametrů a jsou popsány na kartě produktu:

 • Bezpečnostní prvek – ano/ne – investiční produkt obsahuje nebo neobsahuje bezpečností prvek. U slitků je považováno za bezpečnostní prvek speciální označení slitků laserovým znakem typu Kinegramm, u mincí a medailí punc ev. jiné bezpečnostní prvky
 • Druh – určení o jaký druh produktu jde, například investiční zlatý slitek, stříbrná investiční mince apod.
 • Certifikát – ano /ne – k investičnímu produktu je nebo není přiložen písemný certifikát
 • Čistá hmotnost – přesná váha ryzího kovu uvedená v gramech
 • Hrubá hmotnost – přesná celková váha produktu
 • Good Delivery– ano/ne – označení zda investiční produkt splňuje normu Good Delivery
 • Kinegramm – označení zda má produkt bezpečnostní prvek Kinegramm
 • Nominální hodnota – udává se u mincí, jde o určení jakou nominální hodnotu má mince jako platidlo v dané měně
 • Rok vydání – rok, kdy byl produkt vyražen, eventuálně kdy bylo první vydání
 • Ryzost – celková ryzost investičního produktu udaná v tisícinách, např. 999,9/1000
 • Zabaleno – krátký popis jak je produkt zabalen (nejedná se o přepravní balení)
 • Sběratelská hodnota – ano/ne – označení zda má nebo nemá produkt i sběratelskou hodnotu
 • Zachovalost – označení zda je výrobek nový (novoražba), opotřebený, z výkupu či oběhu. Označuje kvalitu produktu.
 • Země původu – označení země (eminenta)

Záruční doba

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na následující případy:

 • zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly
 • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením a bylo označeno v parametrech produktu na detailní kartě jako výkup, oběživo nebo původní ražba

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka vymazat z naší databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu.
Prodávající si vyhrazuje právo na případnou změnu či doplnění obchodních podmínek.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 01. 01. 2019. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 

Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.

Více o souborech Cookies